Algemene Voorwaarden

Definities

1. Onder "Ondernemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: BOEKEN.COM BV (KvK nummer 27372179), gevestigd te (2245 AD) Wassenaar en aldaar kantoorhoudende aan de Papeweg 1.

2. Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: diegene die als koper of in welke hoedanigheid dan ook handelt met Ondernemer en die een overeenkomst aangaat met Ondernemer.

3. Onder “Consument” wordt in deze voorwaarden verstaan: een Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Onder "Partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: Ondernemer en Afnemer danwel Consument.

5. Onder "Overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer tot het leveren van producten door Ondernemer ten behoeve van Afnemer.

6. Onder "Website" wordt in deze voorwaarden verstaan: reisgids-kopen.nl.

Toepasselijkheid

7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen, tussen Ondernemer en Afnemer danwel Consument.

8. Door het plaatsen van een bestelling via de Website accepteert Afnemer danwel Consument deze Algemene Voorwaarden.

9. Eventuele Algemene voorwaarden van Afnemer danwel Consument zijn niet toepasselijk en binden Ondernemer niet.

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Afnemer danwel Consument en enige aan Ondernemer gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de Algemene Voorwaarden onder Ondernemer verstaan die gelieerde partij.

11. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.

12. Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Ondernemer om andere redenen geen beroep kan doen.

Aanbiedingen

13. Elk aanbod van Ondernemer is vrijblijvend, ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Ondernemer kan haar aanbod op elk moment herroepen.

14. Indien in de acceptatie enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige artikel bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Ondernemer aan Afnemer danwel Consument schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door Afnemer danwel Consument worden gehanteerd.

Overeenkomsten

15. Een Overeenkomst komt pas tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Ondernemer heeft bereikt en Ondernemer betaling heeft ontvangen, waarna Ondernemer dit per e-mail aan Afnemer danwel Consument bevestigt, tenzij Ondernemer haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. In welk laatste geval Ondernemer gehouden is de ontvangen betaling binnen redelijke termijn na herroeping te retourneren aan Afnemer danwel Consument.

16. De bevestiging per e-mail van Ondernemer wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

17. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Ondernemer en Afnemer danwel Consument, dan wel tussen Ondernemer en derden, voor zover deze betrekking hebben op overeenkomsten tussen Ondernemer en Afnemer danwel Consument, is Ondernemer niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Ondernemer.

18. Indien Ondernemer met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens Ondernemer voortvloeien.

19. Ondernemer behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer danwel Consument derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer danwel Consument gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.

Prijzen

20. De overeengekomen prijzen zijn inclusief het in het aanbod gemelde BTW tarief.

21. Ondernemer behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Ondernemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit artikel bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met Consumenten.

22. Verzendkosten zullen bij de schriftelijke bevestiging / per email ontvangen factuur door Ondernemer uitdrukkelijk vermeld worden.

Betaling

23. Volledige betaling dient bij bestelling voorafgaand aan de levering te geschieden via iDEAL (internetbankieren).

24. Betalingen zullen worden gedaan in Euro’s.

25. Ondernemer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via Website worden medegedeeld.

Levering en levertijd

26. Als plaats van aflevering geldt de plaats van Consument, danwel ander overeengekomen adres van aflevering.

27. De levertijd gaat in per datum totstandkoming van de overeenkomst. De levertijd is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste levertijd is overeengekomen.

28. In geval van overschrijding van de indicatieve levertijd, wordt Ondernemer een nadere reële termijn gegund om alsnog te leveren. De nadere termijn bedraagt maximaal een maand. Een nadere reële termijn dient bij aangetekende brief van Afnemer danwel Consument te worden gesteld aan Ondernemer.

29. Pas na overschrijding de in artikel 28 genoemde reële termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden komt Ondernemer in verzuim te verkeren, waarna Afnemer danwel Consument gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

30. Bij overschrijding van de indicatieve of reële termijn van levering is Ondernemer bij een Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor enige gevolgschade hoe dan ook genaamd.

31. Indien de overeengekomen levertijd is verstreken, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is Ondernemer niet gehouden tot levering en kan Ondernemer niet in verzuim komen te verkeren.

32. Afnemer danwel Consument zal de zaken en/of diensten afnemen zodra Ondernemer deze aanbiedt. Indien Afnemer danwel Consument voornoemde verplichting niet nakomt, kan Ondernemer, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming en/of (gedeeltelijke) schadevergoeding te vorderen, de Overeenkomst ontbinden.

Aanvullingen en wijzigingen

33. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst binden Ondernemer slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

34. Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Ondernemer geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen levertermijn.

Gegevens Afnemer/Consument

35. De gegevens van Afnemer danwel Consument zullen worden opgenomen in bestanden van Ondernemer. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Afnemer danwel Consument.

36. Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Afnemer danwel Consument. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: info@boeken.com. Afnemer danwel Consument is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

37. De aan Afnemer danwel Consument verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door Afnemer danwel Consument worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Klachten

38. Afnemer danwel Consument zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

39. Indien Afnemer is gebleken van gebreken in de nakoming door Ondernemer is Afnemer danwel Consument gehouden Ondernemer daarvan terstond, per e-mail (info@boeken.com) of bij brief gericht aan Ondernemer op het onder artikel 1 genoemde adres Ondernemer, onder opgave van feiten waarop de klachten betrekking hebben in kennis te stellen. Afnemer danwel Consument dient het artikel 38 bedoelde onderzoek en de in dit artikel bedoelde kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na feitelijke levering.

40. Na het verstrijken van de in artikel 39 genoemde termijn wordt Afnemer danwel Consument geacht het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

41. Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Ondernemer redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

42. Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d..

43. Ondernemer is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Ondernemer uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

44. Afnemer danwel Consument zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

45. Indien de klachten van Afnemer danwel Consument, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Ondernemer na overleg met Afnemer danwel Consument zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer danwel Consument zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Ondernemer overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer danwel Consument is slechts mogelijk met medewerking van Ondernemer.

46. Indien de in artikel 39 bedoelde termijn naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Ondernemer voor Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.

Retourzendingen, annuleringen en ontbinding

47. Alleen een consument in de zin van deze Overeenkomst heeft het recht de Overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak door Consument, danwel een door Consument aangewezen derde, zonder opgaaf van reden te ontbinden. Tevens heeft de Consument het recht de Overeenkomst te annuleren, ongeacht of de Ondernemer in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Het recht tot annuleren vervalt indien de bestelling door de Ondernemer reeds aan de Consument is verzonden. Ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring door Consument of door een e-mail van Consument strekkende tot ontbinding. Aan deze ontbinding zijn geen kosten verbonden voor Consument. Ontbinding is niet mogelijk in het geval van e-Books of andere digitale producten.

48. In geval dat Consument gebruik maakt van het in artikel 47 genoemde recht dient Consument de geleverde zaken binnen zeven werkdagen na ontbinding onbeschadigd en ongebruikt in de staat waarin Consument de zaken heeft ontvangen terug te sturen op de manier zoals beschreven op de Website. (Dit geldt niet voor e-Books of andere digitale producten). Consument heeft in dat geval recht op teruggaaf van het betaalde bedrag dat door hem is betaald in verband met de retourzending, minus de kosten van retourzending. Ondernemer zal binnen 30 dagen na ontbinding de betaling van Consument restitueren.

49. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Consument.

Aansprakelijkheid

50. Ondernemer is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

51. Voorts is Ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Ondernemer niet kende noch behoorde te kennen.

52. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot de prijs ter zake de geleverde zaak.

53. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn ondergeschikten.

54. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is Ondernemer voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Ondernemer aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

55. Ondernemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer danwel Consument kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Vrijwaring

56. Afnemer danwel Consument zal Ondernemer volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Ondernemer zou kunnen rusten met betrekking tot door Ondernemer geleverde producten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Ondernemer rust.

Overmacht

57. Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer danwel Consument niet (meer) van Ondernemer kan worden verlangd.

58. Onder overmacht van Ondernemer wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Ondernemer, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij Ondernemer, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulppersonen van Ondernemer of Afnemer danwel Consument, waardoor Ondernemer haar verplichtingen jegens Afnemer danwel Consument niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

59. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Ondernemer de uitvoering van de Overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer danwel Consument kan dat ook, maar eerst nadat Ondernemer 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is Ondernemer geen schadevergoeding verschuldigd.

Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

60. Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

61. Alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland en wel binnen het rechtsgebied waarin Ondernemer is gevestigd. Ondernemer is echter, desgewenst, ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.

Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

62. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

63. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

Trending vandaag

 • Lenormand / 3 Betekenis 1 op 1 combinaties / deel Cursusboek | Victor Hoep (ISBN 9789402117158)
  10,76
 • 24,99
 • 12,99
 • Vakantiegeld | Suzanne Vermeer (ISBN 9789044970814)
  0,99
 • Kinderen van moeder aarde | Thea Beckman (ISBN 9789056378950)
  17,99
 • Pluk van de Petteflet | Annie M.G. Schmidt (ISBN 9789045117102)
  14,99
 • 9,99
 • 17,99
 • 24,99
 • 57,95
 • 15,99
 • 16,50
 • De Vos van de Biesbosch. Jacht op een verrader | Ad van Gils (ISBN 9789020633887)
  12,50
 • 17,99
 • 25,99
 • 15,00
 • 9,90
 • De koningin van Paramaribo | Clark Accord (ISBN 9789038891200)
  7,49
 • 66,95
 • 7,99
 • 9,99
 • 24,99
 • Reizen zonder John | Geert Mak (ISBN 9789045038629)
  14,99
 • Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog | Luc Panhuysen, René van Stipriaan (ISBN 9789021415703)
  12,99
 • De gedrevene | Dik Verkuil (ISBN 9789046825655)
  14,99
 • Eindspel | Isa Maron (ISBN 9789044353105)
  9,99

Tips van de redactie

 • De schelmenstreken van Reinaert de vos | Koos Meinderts (ISBN 9789089672735)
  17,95
 • 25,00
 • 19,99
 • 32,99

Bekijk de volledige lijst